Opći uvjeti pružanja usluga društva Verbosari d. o. o.

 1. OPSEG USLUGA

Ponuda usluga koje se reguliraju ovim uvjetima uključuje bilo koje jezične ili bilo koje usluge druge vrste koje pruža društvo Verbosari d. o. o. za usluge prevođenja, Put svetog Mihovila 26, 21253 Gata, Zvečanje, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: pružatelj usluge) svojim klijentima (u daljnjem tekstu: klijenti).

 1. NARUDŽBA USLUGA

Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (potpisani primjerak ponude ili obavijest o prihvaćanju/narudžba putem elektroničke pošte / kratke tekstualne poruke preko bilo kojeg komunikacijskog kanala ili faksiranog dokumenta ili prihvaćanjem unutar sustava za upravljanje prevoditeljskim projektima dostupnog na www.verbosaritms.eu) smatra se da klijent ustupa svoju privolu i daje suglasnost kao neopozivu narudžbu i nalog za pružanje usluge navedene u ponudi koja je prethodno dostavljena klijentu. Klijent je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke (fizička osoba) i/ili podatke društva (pravna osoba) koje zastupa radi jamčenja pravilnog pružanja usluge i njezine posljedične naplate.

Potvrdom ponude dotične usluge / izravnom narudžbom usluge klijent prihvaća sve točke ovih općih uvjeta pružanja usluga.

Radi izrade neobvezujuće i informativne ponude klijent mora dostaviti što više informacija i pojedinosti glede željene usluge. Upit odnosno naša informativna ponuda ne smatraju se potvrdom narudžbe jer je bitan uvjet za pravovaljanost narudžbe njezina potvrda (kao službena narudžba podrazumijeva se narudžba putem elektroničke pošte odnosno narudžbenica poslana faksom i poštom; originalna narudžbenica odnosno pravilan oblik narudžbenice) ili plaćanje usluge u roku i pod uvjetima koji su navedeni u ponudi (obično u obliku predračuna). Ako se naknada za zatraženu uslugu ne plati u roku navedenom u ponudi ili se narudžbenica ne pošalje ili se ponuda ne potvrdi na neki način, podrazumijeva se da usluga nikad nije bila naručena. Dakako, u tom se primjeru vaša narudžba vodi kao nepotvrđena ponuda. U tom slučaju, neovisno o nepodmirivanju predračuna u obliku ponude ili nepotvrđivanju ponude, može vam se pružiti željena usluga, ali pod novim uvjetima.

 1. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA

Svi osobni podatci, tekstovi, usmeni i pisani dogovori, sve informacije i svi ostali materijali koji se pružatelju usluge stave na raspolaganje u svrhu pružanja dotične usluge čuvaju se kao poslovna tajna i ne prosljeđuju se trećim stranama. Svi se navedeni podatci i informacije obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP).

Svaki vanjski pružatelj usluga (honorarni suradnik) pružatelja usluga obvezuje se na čuvanje poslovne tajne. Svi materijali koji su u vlasništvu klijenta vraćaju mu se na njegov zahtjev, a svi se materijali trajno uništavaju na poseban zahtjev klijenta. Klijent na poseban zahtjev može dobiti Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedinačni prevoditelj koji radi na dotičnom projektu. Pružatelj usluge ne odgovara za otkrivanje ili upotrebu onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona u skladu sa zahtjevom nadležnog tijela. U svakom slučaju, pružatelj usluge obvezan je naznačiti dokument kao povjerljiv prije ili za vrijeme stvaranja radnog naloga.

Preporučujemo da se strogo povjerljivi dokumenti dostave izravno „na ruke”, budući da se ne može jamčiti 100 %-tna zašita informacija koje se šalju putem elektroničke pošte ili općenito interneta unatoč svim našim mjerama zaštite od neovlaštenog pristupanja.

 1. TERMINOLOGIJA

Ako klijent želi da se upotrebljava terminologija koju je klijent odobrio i zahtijeva, dužan je to priopćiti pružatelju usluge istovremeno prilikom dostave dokumenata/materijala za prijevod. Ako klijent ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike i materijale radi jamčenja dosljednosti terminologije, svaki stručni pojam prevodi se po najboljem znanju uz upotrebu svih javno dostupnih i internih rječnika, pojmovnika i materijala u elektroničkom, digitalnom ili pisanom obliku. Ako se ne dostavi željena terminologija koja se treba primjenjivati u prijevodu, ni u kojem se slučaju ne uvažavaju primjedbe na prijevod glede upotrijebljenih pojmova. Klijent može zahtijevati i posebnu uslugu izrade pojmovnika prije početka prevođenja. Prilikom izrađivanja pojmovnika upotrebljavaju se uvriježeni i odobreni izvori.

Klijent se obvezuje, ako pružatelj usluge to zahtijeva, odrediti osobu za obraćanje kojoj se pružatelj usluge može obratiti u slučaju nejasnoća glede terminologije. U protivnom, pružatelj usluge koristi se izvorima koji su mu dostupni. Pružatelj za prijevode koji idu u tisak ili su tekstovi visoke vidljivosti preporučuje jezičnu lekturu ili redakturu prema želji klijenta.

Za pritužbe na nelektorirane/neredakturirane tekstove koji su već objavljeni u tisku ili u sredstvima javnog obavještavanja pružatelj prijevoda ne preuzima nikakvu odgovornost. Jezična lektura/redaktura može se dodatno naručiti kod pružatelja usluge.

 1. ROKOVI

Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga / narudžbe i navode se u ponudi. Ako se rok isporuke ne navede, uslugu isporučujemo prema svojim mogućnostima, internim prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola. Slučaj više sile predstavlja opravdan razlog za kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog te više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke.

Slučajem više sile smatraju se između ostalog sljedeće situacije: prirodne katastrofe, vremenske nepogode koje onemogućavaju dolazak radnika na posao, rat i ratna događanja, štrajk, prosvjedi i sl., požar, poplava, nestanak električne energije i kvarovi mreže, epidemije i sl. Klijent je dužan dokument/materijale za prijevod poslati u formatu u kojem je moguće uređivanje.

Ako klijent dostavi dokument/materijale u formatu koji se ne može uređivati, pružatelj usluge ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon izvođenja tražene usluge. Klijent može kao dodatnu uslugu naručiti uslugu grafičkog oblikovanja (DTP) prije početka izvođenja postupka prevođenja. Rok isporuke usluge određuje se u trenutku primanja materijala/dokumenata potrebnih za pružanje tražene usluge. U rok pružanja usluge ne uključuju se dani na kraju tjedna i praznici, dan narudžbe i dan dostave, vjerski i svjetovni blagdani i neradni dani te vikendi.

 1. OBRAČUN

Obračun se obavlja na temelju opsega ciljnog teksta ili na temelju opsega izvornika ako se treba unaprijed odrediti cijena. Najmanja je obračunska jedinica riječ, dok se neke usluge naplaćuju po satu.

Kad je riječ o uslugama za koje se upotrebljavaju alati za računalno potpomognuto prevođenje (alati CAT), obračun se može obaviti na temelju broja riječi izvornog teksta. Obračun se obavlja s pomoću posebnog softvera za prebrojavanje i izračun riječi. Ako obračun s pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta određuje se na temelju slobodne procjene voditelja projekata. Za usluge koje uključuju ili kojima se zahtijeva složeno obrađivanje teksta ili bilo kakav posao grafičkog obrađivanja, cijena se dogovara i obračunava zasebno. Usluge za koje se izda dotična ponuda naplaćuju se prema toj ponudi, ali eventualna odstupanja koja se utvrde tijekom obavljanja posla priopćavaju se klijentu da bi se zajedničkim dogovorom odredio daljnji tijek pružanja usluge ako se odstupanjima uvelike utječe na njezin postupak pružanja. Konkretna ponuda može se dati samo ako klijent dostavi potpunu dokumentaciju za pružanje dotične usluge, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga. Kad je riječ o reviziji, lekturi i/ili korekturi tuđih prijevoda, pridržavamo pravo obračunati cijenu po vlastitom nahođenju ako opseg posla za pružanje nadvedene usluge zahtijeva od nas jednaki utrošak vremena i rada kao da smo sami pružili uslugu prevođenja.

 1. PLAĆANJE

Sve se usluge plaćaju unaprijed ili prilikom njihova preuzimanja ili prema rokovima dospijeća koji su navedeni na računu i/ili u ugovoru o poslovnoj suradnji ako se on sklopi. Ako se usluge isporučuju putem interneta, klijent je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti pružatelju usluge potvrdu o uplati ponude/računa za dotičnu uslugu. Ako pružatelj usluge ne primi potvrdu, isporuka se obustavlja sve dok se uplata ne obavi. Na zakašnjela plaćanja obračunavaju se zakonom određene zatezne kamate i svi ostali iznosi na koje pružatelj usluge prema zakonu ima pravo. Pružatelj usluge smatra klijentom bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu, osim u slučaju kad dotična osoba izričito naglasi da postupa u ime i za račun treće strane, čije se ime i adresa ustupaju pružatelju usluge prilikom izrade ponude, i priloži dokaz o suglasnosti treće strane. Cijena usluga obračunava se u skladu s važećim cjenikom pružatelja usluge na dan sklapanja ugovora ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s klijentom. Stalnim poslovnim partnerima može se, u skladu s posebnim ugovorom o pružanju usluga, odobravati popust prema dogovoru.

Ako klijent prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju, klijent mora podmiriti pružatelju usluge sve troškove koji su nastali zbog tog otkazivanja. Pravnim se osobama račun izdaje nakon obavljene usluge. Ako klijent ne podmiri svoje dugove i nakon dobivanja opomene, pružatelj usluge može iskoristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana itd.).

 1. PRIGOVOR

Prigovor je moguć samo ako klijent podmiri sve svoje obveze.

Ako klijent smatra da pružena usluga ima nedostatke u kvaliteti ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, klijent je dužan dostaviti pisani prigovor u roku od sedam (7) dana od primitka pružene usluge te podrobno obrazložiti razlog svojeg prigovora. O klijentovu se prigovoru podrobno raspravlja u suradnji s timom jezičnih stručnjaka prije donošenja konačne odluke o kvaliteti pružene usluge. Na žurne prijevode, odnosno prijevode za koje je potrebno prevođenje više od šest kartica odnosno 1500 riječi dnevno, ne priznajemo prigovore. Za prigovore koji se pokažu neopravdanima zaračunavamo uslugu jezičnog savjetovanja koja se naplaćuje po satu, a koju je klijent obvezan podmiriti po završetku postupka procjene klijentova prigovora. Za prigovore koji se pokažu opravdanima, ne naplaćujemo uslugu jezičnog savjetovanja.

Prigovor se može smatrati opravdanim ako:

 1. tekst na ciljnom jeziku ima više ili manje informacija u odnosu na izvorni tekst
 2. se u ciljnom tekstu navode netočne informacije u odnosu na izvorni tekst
 3. smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu izvorne rečenice ako izvorna rečenica nije dvosmislena i
 4. ciljni tekst ima gramatičke pogreške kojima se utječe na značenje ciljnog teksta.

Prigovor se ne smatra opravdanim:

 1. ako je prevedena riječ na koju je uložen prigovor sinonim
 2. ako se prevedeni pojam u istom značenju nalazi i u rječnicima koji su dostupni javnosti
 3. ako je riječ o pojedinačnoj pogreški u pisanju (tipografske greške) – dakle one koje alat za provjeru pravopisa obično ne može otkriti – i ako ta pogreška ne mijenja pravu smisao cijele rečenice i
 4. ako pogreška nastane zbog gramatički netočnog izvornog teksta, slabo vidljivog teksta, ako se u izvornom tekstu navode stručni ili interni pojmovi ili kratice za koje klijent nije pružio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u 1. točki ovih općih uvjeta pružanja usluga.

 

Ako je prigovor opravdan, klijent određuje rok za doradu prijevoda. Pružatelj usluge takvu doradu, koja je potrebna zbog vlastitog propusta, obavlja u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.

Stilska poboljšanja, odnosno ispravci specifičnih stručnih pojmova ili kratica (poglavito stručnih pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila poduzeća klijenta) ne smatraju se nedostacima prijevoda. Pridržavamo pravo da posebno obračunamo takve dorade, ako se taj dio posla ne dogovori tijekom slanja ponude, odnosno ako klijent prije početka posla ne dostavi odgovarajuće popise stručnih, odnosno internih pojmova.

 1. ODŠTETA

Svi zahtjevi za odštetom od pružatelja usluge ograničeni su na iznos računa za dotičnu pruženu uslugu, osim se drugačije ne propiše ili ugovori. Ovoj odredbi ne podliježu slučajevi namjernih pogreški ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

 1. AUTORSKA PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA

Autorska prava i prava korištenja tekstovima, prijevodima, grafikama i dokumentacijom koji su izrađeni u okviru izvođenja naručenog posla ostaju u trajnom vlasništvu pružatelja usluge, osim ako se u ugovoru s klijentom drugačije ne odredi.

 1. REFERENCE

Pridržavamo pravo da ime klijenta postavimo na naše mrežno mjesto i druge promidžbene materijale kao referenciju. Tim se pravom ne koristimo ako nas klijent pisanim putem obavijesti o svojem protivljenju. Klijent ima pravo u bilo koje vrijeme pisanim putem zatražiti da se njegovo ime i naša poslovna suradnja zadrže u strogoj diskreciji.

 1. SALVATORNA KLAUZULA

Ako neka od odredbi ovih općih uvjeta pružanja usluga jest ili postane nedjelotvorna ili nepravovaljana, time se ne utječe na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamjenjuje se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

 1. SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove koji proizlaze u vezi s ovim općim uvjetima pružanja usluge ili iz njih primjenjuje se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

 1. OSTALO

Ovi su uvjeti pružanja usluge izvorno napisani na hrvatskom jeziku.

Navedena inačica na hrvatskom jeziku ima prednost nad prijevodom na engleski jezik.